Ebook Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (Tài liệu dùng cho các lớp cao học thạc sĩ): Phần 1

Phần 1 cuốn sách Phương pháp luận nghiên cứu khoa học (Tài liệu dùng cho các lớp cao học thạc sĩ) gồm các nội dung: Bài mở đầu - Đối tượng và ý nghĩa của phương pháp luận nghiên cứu khoa học, chương I - Khoa học, kỹ thuật và công nghệ, chương II - Nghiên cứu khoa học.