Ebook Hướng dẫn kỹ thuật phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh: Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Ghi chép để dịch, từ đồng nghĩa và kết hợp từ, diễn giải và tái diễn đạt, đơn giản hóa, giải thích và dịch tên riêng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.